Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov

Mateřská škola je sedmitřídní, umístěna v centru sídliště. V přízemí budovy jsou dvě třídy, školní kuchyně a kotelna. V 1. patře jsou další dvě třídy. Každá třída má své zázemí – hygienické zařízení, přípravné kuchyně, vestavěné skříně. Dětský nábytek a hračky jsou na dobré úrovni, postupně doplňovány a obměňovány. Hračky mají děti na dohled i na dosah, což jim umožňuje volný výběr. Ve třídách jsou hrací kouty, které podporují tvořivost dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Pro přesun jídla v budově slouží 2 výtahy.

Budova školy má svou plynovou kotelnu. Součástí školy je dostatečně osázená školní zahrada s dopravním hřištěm, zpevněnou i travnatou plochou pro hry dětí, umožňuje rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Každá třída má své kryté pískoviště a kout pro volné hry. Postupně se snažíme zaplňovat zahradu dřevěnými prvky. Při pobytu dětí venku využíváme i členitý terén v okolí, kopec Výhon a zámecký park.

Nástěnka

Prázdninový provoz MŠ

Od středy 1.7. do pátku 14. 8. 2020 bude provoz mateřské školy organizován jako prázdninový. Provoz bude pouze v MŠ na Sídlišti Družba 673 od 6,30 do 16,30 hod. Děti budou rozděleny do tříd Broučků, Ptáčat a Medvídků.(bližší informace na dveřích mateřské školy.)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci od školního roku 2020/2021.

Rozhodnutí o přijetí zde (odkaz do sekce dokumentů)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se v souladu § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm podle § 183 ods. 3 školského zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno na informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se uskuteční

24. 6. 2020 v 16.00 v MŠ na ul. Brněnská.

Na schůzce budou zodpovězeny všechny otázky týkající se provozu mateřské školy a předškolního vzdělávání.

Anna Engliš, DiS., ředitelka školy

Fotografování dětí

Milí rodiče, rádi bychom Vám oznámili, že se budeme společně fotit na zahradě mateřské školy ve středu 3. června 2020 v dopoledních hodinách. Ohledně příchodu se prosím informujte u své třídní paní učitelky.

Platba školného v době uzavření MŠ

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření MŠ byla pozměněna výše úplaty za předškolní vzdělávání dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 5.

Platba za měsíc BŘEZEN - 273,- Kč
Platba za měsíc DUBEN - 0,- Kč
Platba za měsíc KVĚTEN - 429,- Kč

Informace o zůstatcích na účtu a k obnovení plateb poskytuje vedoucí stravování Bc. Renata Heinrichová, tel.: 775 781 919.

Nabídka volného pracovního místa

Mateřská škola Židlochovice přijme na zástup za MD kvalifikovanou učitelku MŠ, nástup možný ihned. Bližší informace na tel.: 777 933 623.

Zahájení provozu mateřské školy 11. 5. 2020

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že Mateřská škola Židlochovice opět zahájí provoz 11. 5. 2020.

Veškeré podmínky provozu a hygienická a provozní opatření jsou zpracována na základě pokynů z MŠMT a jsou k dispozici v dokumentech pod názvem Podmínky provozu mateřské školy.

Součástí tohoto dokumentu je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je nutné při nástupu do MŠ podepsat (můžete již podepsané přinést do MŠ).

Děkujeme Vám, že věnujete všem informacím zvýšenou pozornost a také za ohleduplnost, se kterou zvážíte opětovný návrat Vašeho dítěte do MŠ.

S pozdravem  Anna Engliš, DiS.

Fotogalerie

Fotogalerie jednotlivých tříd naleznete na níže uvedených odkazech směřujících na server Rajče.net. O přihlašovací jméno a heslo požádejte paní učitelky v příslušné třídě.

Projekt